Příprava mapových podkladů pro mapování pro OB

Ortofoto

Pro účely práce bylo zvoleno barevné ortofoto České republiky se stavem aktualizace v roce 2012. Od roku 2012 probíhá aktualizace ročně na jedné polovině území, do té doby to byla pouze jedna třetina. Velikost pixelu ortofota je 0,25 m. Ortofoto vzniklo jako podklad pro hodnocení základních produkčních celků v systému LPIS (Veřejný registr půdy) v resortu Ministerstva zemědělství ČR (dále MZe ČR). V resortu ČÚZK a Ministerstva obrany ČR (dále MO ČR) slouží jako základní podklad pro aktualizaci databází topografických dat a státních mapových děl. Své uplatnění nalezne také v oblasti plánování a přípravy projektů, ochraně životního prostředí, v krizovém řízení a také při tvorbě OB map. Od roku 2003 bylo ortofoto vytvářeno na barevný fotografický papír a od roku 2010 je snímkování prováděno digitální kamerou.

Data jsou dostupná v souřadnicových systémech S-JTSK a WGS 84 v kladu mapových listů SMO 5, tedy území o rozloze 2,5 x 2 km. Výdejní formát je JPG. Ortofoto pokrývá celé území ČR s různým datem aktualizace. Pro pásmo Střed a Západ je polohová přesnost 0,25 m a pro pásmo Východ je to 0,345 m.

Pohled z ptačí perspektivy s sebou přináší mnoho užitečných detailů. Nepříjemným faktem pro mapaře je to, že většina snímků je pořizována v plném vegetačním období, není tedy vidět na zem přes koruny stromů. To ztěžuje vyhodnocování snímku v zalesněných oblastech. Ortofoto je v podstatě letecký snímek, jehož deformace byly odstraněny tzv. ortogonalizací, neboli pravoúhlým průmětem. Takto upravený podklad je velmi přesný a téměř stoprocentně důvěryhodný. Na tomto podkladu však zcela chybí výškopis, a proto je nutná kombinace s jinou mapou, případně použít výškoměr. Ortofoto poskytuje velmi kvalitní polohopis, který je vhodné překreslit na folii ve formě linií a bodů. Ortofoto se však nedá použít v zalesněném terénu, kde přes vegetaci není vidět na zemský povrch.

Ortofoto

ČSOS Mapový portál ČSOS IOF Geoportál ČÚZK Magnetická deklinace Meteorologická stanice Brno-Židenice

Ivana Jankovičová, Brno 2015