Příprava mapových podkladů pro mapování pro OB

Používané mapové klíče

Klíče jsou vytvářeny a spravovány IOF. Ta byla založena 21. května 1961 na kongresu, který se konal v Kodani. Při jejím vzniku stálo 10 států, a to Bulharsko, Československo, Dánsko, Spolková republika Německo, Německá demokratická republika, Maďarsko, Norsko, Švédsko a Švýcarsko. Dnes má IOF celkem 73 členů, včetně 4 zemí z Afriky. Mezinárodní federace orientačního běhu představuje nadřazený orgán ve všech záležitostech, které se týkají mezinárodního orientačního běhu, a je tvořena národními federacemi orientačního běhu, které byly uznány za členy IOF.

Mapa pro orientační běh je podrobná topografická mapa. Musí zobrazovat každý útvar, který by mohl ovlivnit čtení mapy či volbu postupu – terénní tvary, skalní útvary, povrch, rychlost postupu porostem (průběžnost), základní využití půdy, vodopis, sídliště a jednotlivé budovy, síť pěšin a cest, ostatní komunikační linie a útvary použitelné pro orientaci.

Přesnost mapy jako celku závisí na přesnosti měření a přesnosti kreslení. Obecně platí, že požadavky přesnosti jsou splněny, pokud je vzdálenost mezi sousedními útvary chybná o méně než 5 %. Absolutní výšková přesnost má pouze malý význam, velmi důležité je pak to, aby mapa zobrazovala co nejpřesněji relativní výškové rozdíly.

Aby byla mapa dobře čitelná, je nutné zobrazit jen ty útvary, které jsou pro orientačního běžce podstatné – mapa se musí generalizovat. Generalizace má dvě fáze, a to generalizace výběrem a generalizace grafická. Generalizace výběrem spočívá v rozhodnutí, které detaily a tvary mají být zobrazeny v mapě. Ke grafické generalizaci se používá zjednodušení, posunutí a nadsázka.

ČSOS Mapový portál ČSOS IOF Geoportál ČÚZK Magnetická deklinace Meteorologická stanice Brno-Židenice

Ivana Jankovičová, Brno 2015