Příprava mapových podkladů pro mapování pro OB

Web Map Service

WMS služba, nebo též webová mapová služba, je služba poskytovaná mapovými portály pro zobrazení jejich dat. Mapu je možné zobrazit buď přímo v prohlížeči, nebo pomocí software, který toto umožňuje. Mapa je většinou zobrazena jako PNG obrázek. Portálů, které poskytují svá data k náhledu, je mnoho. K dostání jsou obecně zeměpisné mapy, ale i velmi speciální obsah, jako jsou záplavová nebo chráněná území. Mezi základní poskytovatele WMS služeb patří ČÚZK, který všechny zmiňované produkty (kromě laser scanu) poskytuje také jako WMS službu. Dalším poskytovatelem je CENIA, kde jsou k dostání topografické mapy, stínovaný reliéf, ortofoto a další tematické vrstvy. Mezi další poskytovatele patří také například TopoČR, LPIS a další. Kompletní seznam poskytovatelů je k dostání například na stránkách gepro.cz.

Je nutné zmínit, že WMS služby neslouží k poskytování dat. Jedná se o náhled na data, která si chceme zakoupit. Často obsahují nějaké nepřesnosti a nejsou poskytovány v plné kvalitě.

WMS službu je možné prohlížet přímo ve webovém prohlížeči, nebo ji připojit pomocí odkazu do OCADu. Obrázky dokumentují přidání WMS služby do OCADu a také způsob získání lokalizace služby na Geoportálu ČÚZK a CENIA. Přidání WMS služby je možné v nabídce Podklad – WMS – Web Map Service (Obr. 11). Po zvolení této možnosti se otevře dialogové okno, kde v jeho horní části najdeme seznam připojených WMS služeb. Pokud tuto možnost volíme poprvé, nejsou zde žádné služby. Prostřední část okna pak zobrazuje WMS služby připojené přímo v projektu. Spodní část pak slouží k nastavení samotné WMS služby a možností jejího zobrazení v projektu. Je možné zde nastavit formát obrázku a zda chceme WMS službu načítat online, či offline.

Připojení WMS služby

Lokalizaci služby zjistíme na příslušném portálu, který službu poskytuje. Na obrázcích je zobrazeno, kde je možné tuto informaci najít na Geoportálu ČÚZK a CENIA. Podrobněji je připojení WMS služby do OCADu řešeno v PDF.

ČÚZKCENIA

ČSOS Mapový portál ČSOS IOF Geoportál ČÚZK Magnetická deklinace Meteorologická stanice Brno-Židenice

Ivana Jankovičová, Brno 2015