Příprava mapových podkladů pro mapování pro OB

Státní mapa odvozená 1 : 5 000

Pro účely této práce byla zvolena rastrová data nové podoby Státní mapy odvozené 1 : 5 000. Předností této mapy je její aktuálnost a barevné zpracování. Mapa obsahuje polohopis, výškopis a popis. Pro polohopis sloužily jako předloha katastrální mapy. Výškopis je převzatý z výškopisné části ZABAGED (Základní báze geografický dat). Zdrojem popisu je databáze geografických jmen České republiky Geonames a zkratky druhového označení vycházejících z atributů vybraných typů objektů ZABAGED. Nová podoba mapy je generována dvakrát ročně, a to pouze na části území, kde je dostupná vektorová forma katastrální mapy. Z toho důvodu není pokrytí České republiky těmito daty kompletní.

Nová podoba SMO 5 je vytvářena za účelem dokončení vektorové formy Státní mapy 1 : 5 000 v návaznosti na postup digitalizace katastrálních map. Data dnes pokrývají 53,3 % území České republiky a z celkového počtu 16 299 mapových listů má úplné pokrytí novou podobou mapy 4 069 mapových listů, což odpovídá 24,96 %.

Data jsou dostupná ve dvou souřadnicových systémech, a to S-JTSK a WGS 84. Výdejní jednotkou je mapový list SMO 5, který představuje území o rozloze 2,5 x 2 km. Data jsou poskytnuta ve formátu TIFF.

Státní mapa odvozená je zjednodušená parcelní mapa doplněná o výškopis. Oproti základní mapě ČR jsou budovy přesněji umístěny. Z mapy nelze odvodit magnetický poledník. Mapa má dobře zpracovaný polohopis, který je odvozen z katastrální mapy. Jako podklad je dobře použitelná zejména v urbanizovaném terénu, například pro parkové mapy a mapy příměstských lesů. Naopak v rozsáhlých lesích a hornatých územích je tento podklad téměř nepoužitelný. Státní mapa odvozená patří mezi dobře dostupné podklady, její kvalita je dobrá až průměrná, ale její použitelnost je omezena na příměstské oblasti.

Státní mapa odvozená 1 : 5 000

(Zdroj: ČÚZK)

ČSOS Mapový portál ČSOS IOF Geoportál ČÚZK Magnetická deklinace Meteorologická stanice Brno-Židenice

Ivana Jankovičová, Brno 2015