Příprava mapových podkladů pro mapování pro OB

Optimalizace a automatizace generování vrstevnic

Tato sekce pojednává o návrhu optimalizace a automatizace procesu generování vrstevnic z dat laserového skenování v závislosti na zvoleném typu krajiny. Prvotní návrh byl vytvořen na základě analýzy současného stavu přípravy vrstevnic a analýzy starších OB map. Návrh se snažil respektovat normu ISOM. Tento návrh byl prezentován na workshopu Příprava podkladů pro mapování, který se konal 24. - 25. 1. 2015 v Kunčicích. Workshop byl organizán Mapovou radou ČSOS. Prostřednictvím diskuse byla získána zpětná vazba k návrhu změn v přípravě vrstevnic pro mapování. V optimalizovaném návrhu pak byl kladen důraz na zapracování co nejvíce požadavků a připomínek mapařů. V těchto sekcích jsou prezentovány již optimalizované návrhy přípravy vrstevnic v jednotlivých typech krajiny, které jsou roviny, pahorkatiny, vrschoviny, hornatiny a zastavěné oblasti. Tato typologie vychází k Balatkovy typologie reliéfu. Pomocí mapy je možné určit typ krajiny mapované oblasti. Podrobný návod je k dispozici v návodu.

Mapa pro určení typu krajiny mapované oblasti je vytvořena pro klad listů SMO 5. Typ krajiny mapované oblasti je pak určen nejčastěji zastoupeným typem krajiny v jednotlivých mapových listech. Na obrázku je vyznačena mapovaná oblasti o rozměru 39 mapových listů. Nejhojněji jsou zastoupeny pahorkatiny (19 mapových listů), proto pro celou oblast budou připravovány vrstevnice jako v pahorkatinách.

NUrčení typu krajiny

ČSOS Mapový portál ČSOS IOF Geoportál ČÚZK Magnetická deklinace Meteorologická stanice Brno-Židenice

Ivana Jankovičová, Brno 2015