Příprava mapových podkladů pro mapování pro OB

Základní mapa 1 : 10 000

Pro účely této práce byla zvolena bezešvá barevná rastrová data Základní mapy České republiky 1 : 10 000. Stav aktualizace dat je z roku 2006 a 2009. Tato data byla odvozována z vektorových výstupů, které vznikaly v průběhu tvorby ZABAGED. Jejich rasterizací a transformací do souřadnicového systému S-JTSK vznikl obraz Základní mapy 1 : 10 000 v kladu mapových listů ZM 10, který odpovídá území 2 x 2 km. V roce 2011 byla tato data nahrazena novými rastry, které vznikly přímým odvozením z tiskových podkladů ZM 10.

Základní mapa 1 : 10 000 patří mezi základní mapy středních měřítek. Mapa má topografický charakter, obsahuje polohopis, výškopis a popis. Digitální forma této mapy je používána v geografických informačních systémech, mapových portálech a webových aplikacích jako přehledová mapa.

ZM 10 je dostupná v souřadnicových systémech S-JTSK a WGS 84. Výdejní jednotkou je mapový list ZM 10 ve formátu TIFF. Data jsou dostupná pro celé území ČR, mají pokrytí 100 %.

Základní mapa má mnohé využití jako podklad pro mapování pro OB. Lze z ní odvodit směr magnetických poledníků. Průběh linií je mnohdy nepřesný a zjednodušený. Vnitřní hranice porostů jsou zakresleny spíše schematicky a realitě většinou vůbec neodpovídají. V členitějším terénu podávají vrstevnice spíše orientační informaci a jejich průběh ne vždy odpovídá realitě. Tento podklad je vhodný ke stanovení několika základních bodů, spoléhat se na něj však nedá. Základní mapa patří mezi dobře dostupné podklady jak cenou, tak rozšířením, ale kvalitou je průměrný až špatný.

Základní mapa 1 : 10 000

ČSOS Mapový portál ČSOS IOF Geoportál ČÚZK Magnetická deklinace Meteorologická stanice Brno-Židenice

Ivana Jankovičová, Brno 2015