Příprava mapových podkladů pro mapování pro OB

Období od 2011

Od roku 2011 se základním podkladem stává výškopis z laser scanu. Jako doplňující podklad se používá vyhodnocené ortofoto. Laser scan dokáže zachytit i velmi malé detaily ve výškové členitosti a je tedy velmi cenným zdrojem informací o reliéfu, a to i v zalesněných oblastech, protože laserový signál proniká vegetací až k zemskému povrchu. Z reliéfu se dá také velmi přesně určit poloha.

Rozvoj laser scanu u nás šetří mapařům mnoho času v terénu. V nadsázce se dá říci, že mapování lze provést tzv. od stolu, kdy mapař podle vyhodnocených dat z laser scanu a ortofota prochází terén a pouze kontroluje vyhodnocená data z podkladů s realitou. Laser scan neslouží pouze k vykreslení vrstevnic, ale je možné z těchto dat získat i další deriváty, jako je například stínovaný reliéf nebo hustota objektů.

ČSOS Mapový portál ČSOS IOF Geoportál ČÚZK Magnetická deklinace Meteorologická stanice Brno-Židenice

Ivana Jankovičová, Brno 2015