Příprava mapových podkladů pro mapování pro OB

Období 2001 - 2011

V tomto období se jako podklad pro mapování využívá zejména výškopisu Základní mapy České republiky 1 : 10 000. Velkému rozmachu se těší vyhodnocené ortofoto, které poskytuje mnoho informací o poloze daných jevů a prvků v prostoru. Ze samotného snímání ortofota vyplývají také jisté nepřesnosti. Obraz je nakloněný podle polohy snímače. Dochází tak k posunu například korun stromů, které se na snímku nacházejí posunuté od kmene. Tyto nepřesnosti lze však ve snímku poměrně dobře identifikovat a odstranit. Dalším nedostatkem jsou stíny objektů na snímku.

ČSOS Mapový portál ČSOS IOF Geoportál ČÚZK Magnetická deklinace Meteorologická stanice Brno-Židenice

Ivana Jankovičová, Brno 2015