Příprava mapových podkladů pro mapování pro OB

Polohová a výšková přesnost

Toto kritérium je velmi podstatné a při hodnocení kvality podkladů nezbytné. Polohová i výšková přesnost se liší v různých terénech. Do výpočtu vstupují průměrné hodnoty jednotlivých udávaných přesností pro dané podklady. Tím je zajištěna obecná přesnost na území České republiky. Do výpočtu tyto hodnoty vstupují v centimetrech nebo metrech.

Polohová přesnost

Tabulka č. 3 zobrazuje polohové přesnosti jednotlivých podkladů. Polohopis SMO 5 je odvozen z katastrálních map a jeho přesnost je tedy závislá na katastrálních mapách. Ty jsou velmi přesné, protože jsou zaměřovány geodeticky. Zaměřené body se dělí do několika kategorií podle přesnosti zaměření. Nejpřesněji zaměřené body mají odchylku menší než 0,14 m. Poslední kategorie bodů je vymezena hodnotou 0,50 m. Do výpočtu pak vstupuje průměr těchto dvou hodnot.

Polohopis ZM 10 je odvozen ze ZABAGED a jeho přesnost se od něj odvíjí. V katalogu objektů ZABAGED je uvedena přesnost jednotlivých objektů. Tato přesnost je rozdělena do 5 úrovní, přičemž objekty první úrovně jsou přesně určeny v souřadnicích. Jedná se především o geodetické body. Objekty poslední úrovně mají variabilní přesnost a za tuto kategorii byla zvolena hodnota 50 m. Průměrná přesnost pak byla vypočtena na základě počtu objektů v dané úrovni.

Ortofoto má různou polohovou přesnost v každém pásmu, která je dána technickými parametry snímací kamery. Pro pás Střed, ve kterém se nachází modelové území, má ortofoto polohovou přesnost 0,25 m.

Polohová přesnost laser scanu byla posuzována na základě kontroly na komparačních základnách. To jsou geodeticky zaměřená podrobná bodová pole. Byly stanoveny bloky o šířce 10 km a délce 20 až 30 km. V jeho protějších rozích byly umístěny dvě komparační základny. Na základě tohoto srovnání byly stanoveny odchylky, a to 0,140 m a 0,058 m. Do výpočtů vstupuje průměr těchto hodnot.

Tabulka č. 3:
PodkladPolohová přesnost [m]
SMO 50,32
ZM 1010,75
Ortofoto0,25
Laser scan0,10

Výšková přesnost

Tabulka č. 4 zobrazuje výškové přesnosti jednotlivých podkladů. Výškopis SMO 5 a ZM 10 je odvozen ze ZABAGED a jejich přesnost se od něj odvíjí. Ta se liší v odkrytém terénu, intravilánu a zalesněném území. Do výpočtů vstupují průměrné hodnoty těchto údajů. Výškopis těchto podkladů poskytuje relativně přesné informace v odkrytém terénu, nicméně v zalesněných územích jsou téměř nepoužitelné.

Ortofoto neposkytuje infromace o výškopise, a proto do hodnocení nevstupuje. V tabulce č. 4 je uvedeno pro kompletnost.

Výšková přesnost laser scanu je pro každý produkt jiná. Zjištěné přesnosti byly zprůměrovány a do výpočtů vstupují průměrné hodnoty za všechny udávané přesnosti.

Tabulka č. 4:
PodkladOdkrytý terén [m]Intravilán [m]Zalesněná území [m]Průměr [m]
SMO 50,70 - 1,501,00 - 2,002,00 - 5,002,03
ZM 100,70 - 1,501,00 - 2,002,00 - 5,002,03
Ortofotoxxxx
Laser Scan0,29x0,670,48
DMR 4G0,30x1,000,65
DMR 5G0,18x0,300,24
DMP 1G0,40x0,700,55

ČSOS Mapový portál ČSOS IOF Geoportál ČÚZK Magnetická deklinace Meteorologická stanice Brno-Židenice

Ivana Jankovičová, Brno 2015