Příprava mapových podkladů pro mapování pro OB

Pahorkatiny

Pahorkatiny se již vyznačují většími výškovými rozdíly (30 – 150 m) a není proto možné vykreslovat nejmenší detaily v terénu. Nicméně požadavkem ze strany mapařů bylo zachování co možná největšího detailu. Vrstevnice ve výsledných mapách, které se nacházejí v pahorkatinách, mají interval 5 m, a proto byla tato hodnota ponechána jako základní ekvidistance vrstevnic. S touto hodnotou pracoval také původní návrh. Pro lepší přehlednost byl tento interval doplněn zvýrazněnou vrstevnicí v ekvidistanci 25 m. Pro vykreslení menších detailů byla jako doplňková vrstevnice zvolena hodnota 2,5 m.

PahorkatinyPahorkatinyPahorkatiny

Z obrázků je vidět, že ve strmějších oblastech, například kde se údolí svažuje k řece, může docházet k nahuštění vrstevnic a k mírné nečitelnosti podkladu pod nimi. Nicméně v rovinatějších oblastech je vykreslení detailu pomocí 2,5 m vrstevnic nezbytné, dokonce by v takových oblastech byly vhodnější vrstevnice s ještě menší ekvidistancí. Na Obr. 32 je také vidět, jaké nepřesnosti vznikají na vodních plochách a tocích. Středem území protéká řeka Dyje, na které se nachází vodní nádrž Znojmo. Tato středová oblast by tedy měla být zcela rovná, přesto se zde nacházejí vrstevnice, které většinou tvoří nesmyslné tvary. To je pravděpodobně způsobeno chybami v datech. Ne vždy se však musí jednat o chyby v datech, z vodního toku mohou vyčnívat například kameny, nebo kmeny stromů. V tomto případě, kde se jedná o vodní nádrž je to však velmi nepravděpodobné. Ve srovnání se současným stavem generování vrstevnic i s původním návrhem se toto řešení jeví jako vhodnější. Oproti současnému stavu došlo zejména k zpřehlednění situace ve strmějších oblastech. V porovnání s původním návrhem vrstevnice poskytují více informací a nedochází k nečitelnosti podkladu pod nimi.

ČSOS Mapový portál ČSOS IOF Geoportál ČÚZK Magnetická deklinace Meteorologická stanice Brno-Židenice

Ivana Jankovičová, Brno 2015