Příprava mapových podkladů pro mapování pro OB

Roviny

Roviny se vyznačují velmi malými rozdíly ve výškové členitosti (do 30 m), a proto je důležité zde generovat vrstevnice s velmi malou ekvidistancí, aby byly vykresleny i ty nejmenší detaily, které jsou v tomto terénu důležité. Ve výsledných mapách se nacházejí vrstevnice s ekviditancí 2 m nebo 5 m. Původní návrh pracoval pouze s hodnotou 2,5 m, která respektuje normu ISOM, nicméně pro samotné mapování se tento interval ukázal jako nedostačující, protože poskytuje příliš málo informací. Interval byl tedy ponechán jako hlavní a pro vykreslení většího detailu byly jako pomocné vrstevnice zvoleny vrstevnice s intervalem 0,5 m. Na základě připomínek z diskuse byly uvažovány i vrstevnice s intervalem 0,25 m, ty se ale ukázaly jako zbytečně podrobné a v některých částech překrývaly podklad pod nimi. Také účastníci workshopu se neshodli na vhodnosti jejich použíti. Z těchto důvodů nebyly v optimalizaci zapracovány. Obrázky dokumentují současný stav, navrhované změny a optimalizovaný návrh.

RovinyRovinyRoviny

Z obrázků je vidět, že vrstevnice generované s půlmetrovým intervalem dostatečně vykreslují menší detaily v reliéfu a zároveň nezakrývají příliš mnoho plochy a je tak možné číst podklad pod nimi. Hlavní interval pak slouží pro lepší orientaci a počítání výšky. V porovnání se současným stavem generování vrstevnic i s původním návrhem se toto řešení jeví jako vhodnější zejména kvůli množství informací, které poskytuje.

ČSOS Mapový portál ČSOS IOF Geoportál ČÚZK Magnetická deklinace Meteorologická stanice Brno-Židenice

Ivana Jankovičová, Brno 2015