Příprava mapových podkladů pro mapování pro OB

Vytvoření poloautomatických nástrojů

Ačkoli je v praxi nejvyužívanějším softwarem OCAD, pro účely této práce není vyhovující. Je možné využít XML script, kterým lze vytvářet nové dokumenty, nastavit souřadnicový systém, vkládat podklady i exportovat mapy, ale neumožňuje zpracování dat laserového skenování. Tato skutečnost byla potvrzena i samotnými tvůrci OCADu, kteří uvedli, že zpracování dat laserového skenování pomocí XML scriptu je na jejich „seznamu přání“. Pro účely práce a pro splnění jejího hlavního cíle, tedy vytvoření poloautomatického nástroje pro generování vrstevnic z dat laserového skenování, by však toto zpracování těchto dat pomocí XML scriptu bylo stěžejní. V současné době to ovšem možné není, a proto byl jako software pro vyhotovení této práce zvolen ArcGIS, který umožňuje zpracování dat laserového skenování. Nástroje byly vytvořeny pomocí Model Builder.

Pro každý typ krajiny byl vytvořen nástroj, který ze vstupního xyz souboru generuje vrstevnice v daných ekvidistancích, které byly nastaveny a optimalizovány v předchozích kapitolách. U všech je nastaven souřadnicový systém S-JTSK, ve kterém je DMR 5G dodáván. Je nastaven také formát vstupního souboru na xyz, což je výdejní formát DMR 5G. Prvním krokem při zpracování dat laserového skenování je nástroj Point File Information, který zjistí průměrný rozestup bodů (Average Point Spacing), který vstupuje do nástroje pro převod xyz souboru na bodovou vrstvu (ASCII 3D to Feature Class). Tato hodnota se liší u každého mapového listu. U tohoto nástroje je nastaven výstupní typ souboru, a to Multipoint. Dále je zde nastaven Z Factor, který je vyžadován pro následnou interpolaci a jeho hodnota je 1. Tato bodová vrstva pak vstupuje do nástroje pro vytvoření TINu (Create TIN). Tento TIN pak slouží jako vstup pro generování vrstevnic v definovaných ekvidistancích. U nástroje Surface Contour bývá nastaven parametr Contour Interval, čili interval vrstevnic. Protože pro každý typ krajiny jsou generovány vrstevnice s různými ekvidistancemi, je nástroj Surface Contour použit vícekrát a výstupem každého z nich je shp soubor s vrstevnicemi v jedné ekvidistanci. Schéma celého nástroje na příkladu zastavěných oblastí je zobrazeno na obrázku.

Náhled ModelBuilder

Při otevření vytvořeného nástroje je vpravo zobrazen popis nástroje, kde je také vysvětlen význam položek v nástroji, které je nutné vyplnit. První položkou v nástroji, tedy prvním parametrem, je Point Data, tedy xyz soubory, které vstupují do zpracování. Parametr Point Output Class určuje umístění bodové vrstvy s měřenými výškami. V Output TIN se zadává umístění vytvořeného TINu. Další 3 položky slouží k uložení vrstevnic daných ekvidistancí, kdy číslo v závorce udává právě hodnotu ekvidistance. Poslední položkou je výstupní soubor nástroje Point File Information, který slouží ke zjištění průměrného rozestupu bodů. Ostatní parametry jako souřadnicový systém, Z Factor či samotné intervaly vrstevnic jsou dány implicitně v nastavení nástroje a uživatelsky je nelze měnit. Na obrázku je zobrazen náhled tohoto nástroje na příkladu zastavěných oblastí tak, jak jej vidí uživatel.

Náhled uživatelského nástroje

Schéma i náhled nástroje jsou zde uvedeny pouze na příkladu zastavěných oblastí. Nástroje pro ostatní typy krajiny vypadají obdobně a jsou dostupné ke stažení jako toolbox. Nástroje se liší pouze v nastavení jednotlivých ekvidistancí vrstevnic.

ČSOS Mapový portál ČSOS IOF Geoportál ČÚZK Magnetická deklinace Meteorologická stanice Brno-Židenice

Ivana Jankovičová, Brno 2015